TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA

CIC là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN), thực hiện chức năng đăng kí tín dụng quốc gia; thu nhận, xử lí, lưu trữ, phân tích thông tin tín dụng; phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng; chấm điểm, xếp hạng tín dụng pháp nhân và thể nhân trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ cho yêu cầu quản lí nhà nước của NHNN; cung ứng sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng theo qui định của NHNN và pháp luật.

Bấm Gọi